Izjava o saobraznosti

Poštovani kupci, replica hublot big bang watches

zahvaljujemo vam se na kupovini naših proizvoda. Molimo vas da pre upotrebe proizvoda OBAVEZNO pažljivo pročitate svu tehničku dokumentaciju i da se prilikom upotrebe pridržavate priloženih uputstava. Za proizvode koji eventualno imaju garanciju dužu od dve godine, osim saobraznosti vrede uslovi definisani na garantnom listu uz proizvod.

Saobraznost

Trgovac je pravno ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun.

Prodavac je trgovac sa kojim je potrošač zaključio ugovor o prodaji robe, odnosno pružanju usluge. Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja istu robu ili usluge u svrhu koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili komercijalnoj delatnosti.

Roba je telesna pokretna stvar navedena na ovoj stranici izjave.

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI PROIZVODA

Saobraznost ugovoru

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Prodavac je odgovaran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine (24 meseca) od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

 1. ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
 2. ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 3. ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 4. ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste I što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe I javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

 

Odgovornost za nesaobraznost

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

 1. je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
 2. se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
 3. je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu usled nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je napravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.

Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.

Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima parvo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima parvo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, potrošač ima parvo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

 1. nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
 2. ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
 3. opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe ili njene namene;
 4. otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene ili raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

 1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
 2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
 3. da li se nesaobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnijih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima parvo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima parvo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu nadoknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

 

Odgovornost za nesaobraznost i saobraznost ne podležu nesaobraznosti nastale zbog:

– neadekvatnog održavanja;

– mehaničkog, hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon kupovine robe;

– uticaja vlage, vode, toplote, ekstremnih uslova sredine i sl.;

– trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se upotrebom troše;

– sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom robe će se otklanjati isključivo na teret potrošača.

 

Reklamacija i postupak rešavanja reklamacije

– da bi potrošač ostvario pravo na saobraznost, dužan je da pri predaji robe prodavcu na servis, uz neispravan artikal u originalnoj abmalaži, priloži dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, fiskalni račun kojim se potvrđuje kupovina robe od prodavca. Uz to je potrebno navesti detaljan opis nesaobraznosti, kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane ovlašćenog lica prodavca.

– prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim ili elektronski putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može biti duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

Gubitak prava potrošača nastaje ukoliko se utvrdi:

– da je na reklamiranoj robi vršena neovlašćena servisna intervencija;

– ukoliko se utvrdi da se potrošač nije pridržavao obaveza iz poglavlja Obaveze potrošača;

– ukoliko je utvrđeno fizičko ili mehaničko oštećenje od strane potrošača.

Kupac prijemom ovog obaveštenja potvrđuje da je od strane prodavca upoznat o osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, o uslovima postprodajnih usluga i dužini trajanja saobraznosti, o postojanju zakonske odgovornosti prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i o uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti.

Izjavu o saobraznosti u pdf formatu možete naći ovde.

U slučaju spora nadležan je nadležni sud u Užicu

 

 

________________________________